VEDTÆGTER
Over til
§1. Navn og hjemsted
Klubbens navn er ODENSE VIDEO KLUB, og dens hjemsted er Odense. Klubben er stiftet d. 19. april 1944 under navnet ODENSE SMALFILMKLUB.
§2. Formål
Klubbens formål er at samle de fynske filmamatører og derigennem at højne amatør- filmens tekniske og kunstneriske stade. Dette formål søges blandt andet nået gennem afholdelse af demonstrationer, foredrag, diskussioner og gennem anskaffelse af sådant hjælpemateriale, der kan støtte medlemmerne i deres arbejde.
§3. Medlemmer
Som medlem kan optages enhver filminteresseret. Medlemmets husstand er til enhver tid velkommen i klubben. Når kontingentet er betalt, tilstilles den pågældende et eksem- plar af vedtægterne. Kvittering for betalt kontingent gælder som medlemskort. I tilfælde af at et medlem ønsker at udtræde af klubben, skal dette ske med mindst 3 måneders varsel, afgivet skriftligt til bestyrelsen. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem. Om eks- klusionen gives der straks den pågældende meddelelse indeholdende nærmere begrun- delse. Eksklusionen kan indankes for førstkomende generalforsamling.
§4. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afhol- des hvert år inden udgangen af marts  måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved meddelelse i klubbladet eller brev til medlemmerne. Forslag til be- handling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen skriftligt i hænde se- nest 8 dage før generalforsamlingen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand/kasserer og medlemmer til bestyrelsen samt 2 Suppleanter jævnfør ยง 7.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Forhandlingerne ledes af en af generalforsamlingen valgt diregent. Alle bestemmelser på en generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal, bortset fra vedtægtsændringer og klubbens opløsning. Ethvert stemmeberrettiget med- lem kan forlange skriftlig afstemning. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kun med en fuldmagt pr. fremmødt medlem. Over det på generalforsamlingen passerede udfærdiges referat, som for hver generalforsamling underskrives af diregenten.
§5. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder dette påkrævet, eller når skriftlig anmodning herom fremsættes fra mindst 25% af klubbens medlemmer med angivelse af de sager, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalfor- samling skal ske med samme varsel og på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.
§6. Kontingent
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og skal være indbe- talt inden udgangen af august. Såfremt betaling af kontingent efter påkrav ikke har fun- det sted senest 2 måneder efter forfaldsdagen, kan medlemmet uden yderligere varsel slettes. Ved indmeldelse i løbet af et regnskabsår fastsættes kontingentet af bestyrelsen. Herudover kan medlemmer såvel som andre yde frivillige bidrag til klubbens virke.
§7. Bestyrelse
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. På generalforsamlingen vælges i lige år formand og et bestyrelsesmedlem og i ulige år vælges kasserer og to bestyrelsesmed- lemmer. Alle vælges for to år ad gangen. Endvidere vælges to suppleanter for et år. Klub- ben tegnes af formanden i forening med et af bestyrelsens medlemmer. Den samlede bestyrelse kan meddele prokura. Som medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges per- soner, der har handelsmæssig interesse i smalfilm- og videobranchen. Bestyrelsen fast- sætter selv sin forretningsorden. Den er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er tilstede. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
§8. Regnskab/økonomi
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren og skal af- sluttes og revideres inden afholdelse af ordinær generalforsamling. Klubbens likvide mid- ler anbringes på bank- eller girokonto. Kassereren kan dog have et mindre kontant beløb til rådighed. Sekretæren fører en fortegnelse over klubbens medlemmer, således at kas- sereren kan sørge for kontingentets opkrævning.
§9. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges en revisor og revisorsuppleant for et år af gangen. revisoren og revisorsuppleanten må ikke være bestyrelsesmedlem eller på no- gen måde tilknyttet noget bestyrelsesmedlem. revisoren og revisorsuppleanten behøver ikke at være medlem af klubben.
§10. Hæftelse for klubbens forpligtelser
For klubbens forpligtelser hæfter kun dens egne midler og ingen af dens medlemmer, der er uden noget som helst ansvar for klubbens forpligtelser.
§11.Vedtægtsændringe
Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede på generalforsamlingen og to trediedele heraf stemmer derfor, eller når to trediedele af de fremmødte på en ordinær generalforsamling vedtager og henviser vedtægtsændring- en til en af bestyrelsen derefter og med sædvanlig varsel indkaldt generalforsamling, og denne generalforsamling uden hensyn til de fremmødtes antal og ved simpel stemme- flerhed godkender den ordinære generalforsamlings vedtagelse.
§12. Klubbens opløsning
Beslutning om klubbens ophør kan kun træffes på en ordinær eller ekstraordinær gene- ralforsamling med en dagsorden indeholdende punktet "Opløsning af klubben", såfremt ¾ af klubbens medlemmer stemmer herfor. Stemmer ¾ af de fremmødte for klubbens ophør, indkaldes der til en ny generalforsamling med forannævnte punkt på dagsorden- en. På denne sidstnævnte generalforsamling kan forslaget om ophør vedtages, såfremt ¾ af de fremmødte går ind for opløsningen. I tilfælde af klubbens opløsning skal de mid- ler, der efter endt likvidation måtte være i overskud, anvendes til velgørende formål.Best- emmelse om, til hvilke formål midlerne skal anvendes, afgøres før afstemning om klubb- ens opløsning.Stemmeret på denne generalforsamling kræver mindst 1 års medlemskab.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i 2003. Vedtægter oprindelig ved- taget i 1944 og senere revideret i 1962, 1981, 1986, 1999 og 2007
Tilbage